วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดคัด นศ.รับทุน ป.ตรี 'มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย'

'มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย' เปิดคัดนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุน ป.ตรี ต่อเนื่อง...

'มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย' มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี จำนวนทุนละ 25,000 บาท

กำหนดการขอทุน
เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ ณ งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทำการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย B ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

หลักฐานประกอบการสมัครขอทุน
1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมปลาย และสำเนา transcript
4. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา บิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
7. เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
8. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทำการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
- มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย :
TEL: +66 (0) 2254-1041    Fax: +66 (0) 2251-1605
Email : service@amchamthailand.com
เว็บไซต์ http://www.amchamthailand.com/