วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดข้าราชการชายแดนใต้

โดย ซี.12

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2554 ออกมาแล้วตั้งแต่ปลายปี แต่เพิ่งมีโอกาสได้นำเสนอในตอนนี้

รายแรกเป็นข้าราชการในสังกัด ศอ.บต.เอง คือ นายวีระชิต ช่วยมั่นคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.

สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีในกลุ่มข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ แยกเป็นรายสาขา ดังนี้

สาขาการเมืองการปกครอง นราธิวาส นายรุสดี ปูรียา ปลัดอำเภอ ปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ นายอำเภอสายบุรี ยะลา นายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์ ปลัดอำเภอ สตูล นายสมพงศ์ โต๊ะเอียด ปลัด อบต.บ้านควน อำเภอเมืองสตูล สงขลา นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ ปลัดอำเภอ
สาขาการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี นราธิวาส ร.อ.อัสรีย์ อัสมะแอ นายทหารประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ปัตตานี นพ.เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี ยะลา นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา สตูล พ.ต.ท.วิเชียร เสียงใส สารวัตรอำนวยการ สภ.มะนัง สงขลา นายวัชรพงศ์ พูนชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

สาขาการอำนวยความยุติธรรม นราธิวาส นายสุนันท์ กิจพงศ์-ธาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี นายเอก ยังอภัยย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ยะลา นายอับดุลตอเล็บ คูแซ ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา สตูล สาขาการอำนวยความยุติธรรม พ.ต.ท.วัลลภ เมรินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.มะนัง สงขลา นายชัยเดช ปาละวงศ์ นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นราธิวาส นายสุไลมาน ใบสะเม๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว ปัตตานี นพ.อนุชิต จางไววิทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี ยะลา นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สตูล นายระเริง รัตนเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝังปาล์ม 7 สงขลา นางสาวปิยพัชร นวลติ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ

สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ นราธิวาส นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี นายสุนันท์ หลีเจริญ ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ยะลา นายชัชวาล วิริยะสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลาสตูล นายรัชฐพงษ์ ณ อุบล นายอำเภอท่าแพ สงขลา นางสาวลำแข อุทัยสุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี

สาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นราธิวาส ร.ต.ท.นิติพัฒน์ นำผล รอง สวส.สภ.ตันหยง ปัตตานี พ.ต.ท.พรชัย สุวรรณวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปัตตานี ยะลา พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผกก.สภ.เบตง สตูล นายกิตติศักดิ์ พิชัยยุทธ์ ปลัดอำเภอ สงขลา พ.ต.อ.สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผบก.ภ.จ.สงขลา

ข้าราชการเหล่านี้ทำงานในหน้าที่มาด้วยความยากลำบากและคุ้มค่าที่ได้รับการยกย่อง.

 

“ซี.12”