บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอง ผวจ.ล่าสุด

โดย ซี.12

มีออกมาอีก 2–3 คำสั่งสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งแรก 17 รายเป็นชื่อซ้ำกับที่เคยนำเสนอคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นรอง ผวจ.จังหวัดหนึ่งแล้วไปรักษาการในตำแหน่งรอง ผวจ.อีกจังหวัดหนึ่ง คราวนี้เป็นคำสั่งให้ลงตรงตามตำแหน่งที่ทำงานจริง คือ

1. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผวจ.กาญจนบุรี 2. นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผวจ.ชัยภูมิ 3.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผวจ.สมุทรปราการ 4. นายสุทธา สายวณิชย์ รอง ผวจ.นครนายก เป็น รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน 5. นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.นครนายก 6. นายอภินันท์ จันทรังษี รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผวจ. นครปฐม 7. นายทรงพล จำปาพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น 8. นายสุวิทย์ สุบงกฎ รอง ผวจ.ตรัง เป็น รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ 9. นายสาธร

นราวิสุทธิ รอง ผวจ.ระนอง เป็น รอง ผวจ.ตรัง 10. นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.หนองคาย เป็น รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ 11. นายอดิศร พิทยายน รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผวจ.น่าน 12. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ รอง ผวจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.นราธิวาส 13. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รอง ผวจ. ยะลา เป็น รอง ผวจ.สงขลา 14. นายประยูร รัตนเสนีย์ รอง ผวจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.ยะลา 15. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.เชียงใหม่ 16. นายอภิชาต  งามกมล รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผวจ.อำนาจเจริญ 17. นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็น รอง ผวจ.พังงา

คำสั่งต่อมาเป็นการขยับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และตำแหน่งที่เทียบเท่าในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาเป็นรองผู้ว่า-ราชการจังหวัด 5 ราย คือ

1. นายสายัณห์ อินทรภักดี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 2. พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 3. นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. นายบุญยืน คำหงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 5. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

คำสั่งสุดท้ายของช่วงนี้เป็นการโอน ปลัดจังหวัด ของกรมการปกครอง 7 ราย และนักวิชาการของ ศอ.บต.สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรอง ผวจ.อีก 8 ราย ได้แก่

1. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2. นายนิรันดร์ สมสมาน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 3. ว่าที่ ร.ต.ปฐวี  ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัดสมุทร– สงคราม เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 4. นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ ปลัด จังหวัดสระแก้ว เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 5. นายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 6. นายไกรราศ แก้วดี ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 7. นายไพศาล สำราญทรัพย์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็น รองผู้ว่า-ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 8. ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

จังหวะต่อไปโปรดติดตามการแต่งตั้งโยกย้าย ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และตำแหน่งอื่นๆในประเภทอำนวยการระดับสูง.

“ซี.12”