บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น

โดย ซี.12

ยังมีอีกหลายกระทรวงที่มีข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน

คราวนี้เป็นข้าราชการในกระทรวงสายเศรษฐกิจอันประกอบด้วย

กระทรวงการคลัง 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอยุทธ์ จันทะโร 2. กรมธนารักษ์ นางจริญญา บุญอมรวิทย์ นางจินดาวรรณ แสไพศาล 3. กรมบัญชีกลาง นางสมศรี เพิงผา นางสาวเกษร บุญถนอม 4. กรมศุลกากร นางสาวจินตนา คงเมือง นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร นายสมหมาย ดิษยี่ 5. กรมสรรพสามิต นายโกศล ลั่นซ้าย นายเดชากร เดชนุ่น นายพีรพงษ์ อังกนะ 6. กรมสรรพากร นายบำรุง  ผดุงศักดิ์ นางสาวธาริณี วงศ์แสงเทียน นายสมเดช ศรีสกุล นางอุดร เถาว์โท 7. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายพลจักร นิ่มวัฒนา 8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง 9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ

กระทรวงคมนาคม 1.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายโพธิไทร บุญซ้อน นางจิตลัดดา วินัยธรรม 2. กรมการขนส่งทางบก นายวัลลภ งามสอน นางวาทินี สุวรรณพงศ์ 3. กรมเจ้าท่า นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ นางสาวภัทราณิจญ์ เริงสำราญ 4. กรมการบินพลเรือน นางสาวฐิติมา ศรีวัฒนกุล นายนิยม สุ่มมาตย์ 5. กรมทางหลวง นายพูลศักดิ์ สาระคร นายยิ่งใหญ่ รัศสุวรรณ์ นายชาญชัย สลีวงศ์ นายบุญตัน ขอดศิริ 6. กรมทางหลวงชนบท นายคุณมาศ พันธุเตชะ นายสายลม ผลแสวงคำ นายจตุภูมิ รอดเลิศงาม 7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายนฤทธิ์ มัยรัตน์

กระทรวงพาณิชย์ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสุมาลี เชื้อบัว นายศักดา พาใจ 2. กรมการค้าต่างประเทศ นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ นางภิรญา หิรัญเดชวราธร 3. กรมการค้าภายใน นายจีระวุธ ชัยโยธา นางจุฑารัตน์ รัตนวราหะ 4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสริก อุบลบาน 5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย นางสาวพิณทอง ปาละวงศ์ 7. กรมส่งเสริมการส่งออก นายธนวุฒิ นัยโกวิท นางสาวนันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ

กระทรวงพลังงาน 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายจักรพันธ์ ชูแก้ว นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายเกรียงไกร โพมิน 3. กรมธุรกิจพลังงาน นางน้ำผึ้ง  แช่มศักดิ์สิทธิ์  4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายนพดล เจียมตน นายจรัญ เหมือนแขยด 5.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล

กระทรวงอุตสาหกรรม 1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายรวิศุทธ์ กาญจนระพีพงษ์ 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางดาริณี หุตะจิตต์ นายปานเทพ นาคสวัสดิ์ 3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ นายดำรงค์ เสนาสิงห์ 4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง นายวินัย คำเจริญ 5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติพงษ์ กาญจนรัชตสกุล 6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายศิริลักษณ์ บุญไชโย นายวรรณชัย ดวงยิหวา 7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวกชพรรณ ภิรมย์ 8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายสันติ บูรณะพาณิชย์กิจ นางสาวกนกพร โชติปาล

ข้าราชการทั้งหมดนี้เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีทั้งของกรมและของตนเอง.

“ซี.12”