วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดทองหลังพระ

โดย ซี.12

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดี “แนวทางการพัฒนาชนบทประยุกต์ตามพระราชดำริ” ขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ การบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ

ทั้งนี้ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการโครงการต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ.2552 ที่จังหวัดน่าน และ พ.ศ.2554 ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ต่อมาได้ขยายผลปิดทองหลังพระฯ ออกไปอีก 10 จังหวัด 15 อำเภอ 18 หมู่บ้าน โดยร่วมกันทำงานกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 4 กระทรวงได้เห็นชอบนำปรัชญาและวิธีการทำงานของปิดทองหลังพระฯ บรรจุในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ในชื่อเดียวกันว่า “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ”

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นปีแรกในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ การพัฒนายังคงเป็นเพียงก้าวแรกที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งในการฝึกฝนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่ทีมปฏิบัติงานในระดับอำเภอในจังหวัดที่จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2555-7 กันยายน พ.ศ.2555 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น รวม 693 คน นั้น ได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั้งในส่วนของผู้ฝึกอบรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน หลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และเข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในหน่วยงานของตน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จะมีการพัฒนารูปแบบในส่วนของการฝึกอบรมในพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ศูนย์ฝึกไปในภาคต่างๆ เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการนำไปต่อยอดการพัฒนา

ปัจจัยในการขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่เอง โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ในการตอบรับโครงการ ความตื่นตัวของส่วนราชการและความร่วมมือของท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่.

 

“ซี.12”