วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นปส. รุ่นที่ 60

โดย ซี.12

กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 ประจำปี 2556 ออกมาแล้วมีจำนวน 97 ราย โดยมาจากข้าราชการสังกัดต่างๆของมหาดไทยดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1.นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ หน.สนจ.ยะลา 3.นายจรูญ พราหมหันต์ หน.สนจ.สตูล 4.นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล หน.สนจ.กาญจนบุรี 5.นายนพดล ปราศราคี หน.สนจ.นครราชสีมา 6.นายมงคล อดทน หน.สนจ.หนองคาย 7.นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ หน.สนจ.พังงา 8.นายสำเริง ไชยเสน หน.สนจ.ลำปาง

กรมการปกครอง 9.นายกมล ประเสริฐกุล นอภ.นาโยง ตรัง 10.จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว นอภ.สำโรง อุบลราชธานี 11.นายเกียรพงษ์ ทิพเสนา นอภ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 12.นายครรชิต ดีหนองยาง นอภ.ทรายมูล ยโสธร 13.นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นอภ.ไชยปราการ เชียงใหม่ 14.นายจเร ขวัญเกิด นอภ.ดอนจาน กาฬสินธุ์ 15.นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นอภ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 16.นายชัยชาญ พูลผล นอภ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 17.นายชาญชัย ศรศรีชัย นอภ.พรเจริญ บึงกาฬ 18.นายชิดชนก ทับแสง นอภ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 19.นายชูชาติ สมสวย นอภ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 20.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นอภ.บ่อเกลือ น่าน 21.นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นอภ.คลองท่อม กระบี่ 22.นายทศพล สวัสดิสุข นอภ.บางแก้ว พัทลุง 23.นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นอภ.ป่าแดด เชียงราย 24.ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นอภ.โกรกพระ นครสวรรค์ 25.นายพิทักษ์ บริพิศ นอภ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 26.นายพิพิธ ภาระบุญ นอภ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 27.

พ.จ.อ.ลิขิต ทองนาท นอภ.ไชโย อ่างทอง 28.นายวชิระ เกตุพันธุ์ นอภ.หนองโดน สระบุรี 29.นายวรรณพล ต่อพล นอภ.สระใคร หนองคาย 30.นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน 31.นายวิบูลย์ จิรภากรณ์ นอภ.ภูซาง พะเยา 32.นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นอภ.คูเมือง บุรีรัมย์ 33.นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นอภ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 34. นายศรีชัย ตันทะโสภณ นอภ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 35.นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นอภ.กูกามยาว พะเยา 36.นายศิรัษฎ์ ประสพเนตร นอภ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 37.นายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นอภ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 38.นายสมภพ ร่วมญาติ นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 39.นายสมศักดิ์ นิสัยสม นอภ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 40.นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ 41.นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นอภ.วังวิเศษ ตรัง 42.นายโสภณ คชพันธ์ ผอ. ส่วนการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน 43.นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นอภ.เต่างอย สกลนคร 44.นายองอาจ สังคหัตภากร ผอ.ศูนย์การบริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ 45.นายอินทรีย์ เกิดมณี นอภ.เขาชะเมา ระยอง 46.นายโอภาส ชูฤทธิ์ นอภ.ปากคาด บึงกาฬ

กรมการพัฒนาชุมชน 47.นายปราณี  รัตนประยูร พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 48.นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 49.นางสมเดช ไพจิตรกุญชร พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมที่ดิน 50.นายธนู บุญเลิศ ผอ.สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 51.นายบุญช่วย ผูกสี ที่ดินจังหวัดปทุมธานี 52.นายปรีชา เปล่งผิว ที่ดินจังหวัดระยอง 53.นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ ที่ดินจังหวัดกระบี่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 54.ว่าที่ ร.ต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม 55.นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 56.นางทิพวรรณ แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 57.นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58.นายคมสัน สุวรรณอัมพา หน.สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 59.ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม หน.สนง.ปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60.นายธนะ พรหมดวง หน.สนง.ปภ. จังหวัดภูเก็ต 61.นายมาหะมะพีสกรี วาแม หน.สนง.ปภ. จังหวัดนราธิวาส

นปส.60 ที่มาจากข้าราชการหน่วยงานอื่นนอกมหาดไทยให้รอวันจันทร์.


“ซี.12”