วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.1 รุ่นที่ 77 (3)

โดย ซี.12

ยังมีต่อสำหรับข้าราชการผู้เข้าหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 77 ของสำนักงาน ก.พ.ที่กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาอบรม ดังนี้

71.น.ส.ศิริประกาย วรปรีชา ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 72.นายวานิช คล้ายสงคราม ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 73.นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ 74.นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช 75.นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ์ เลขานุการกรมสำนักงานกิจการยุติธรรม 76.พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 สำนักงาน ป.ป.ท. 77.นายนิยม เติมศรีสุข ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. 78.นายวิรัช อมรวินิต แรงงานจังหวัดอุดรธานี 79.นายพงศโชษณ์ ไทรงาม แรงงานจังหวัดสระแก้ว 80.นายสมศักดิ์ พิรินยวง แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
81.นายนพดล พลอยอยู่ดี เลขานุการกรมการจัดหางาน 82.นายสมบัติ นิเวศรัตน์ ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 83.นายแสงเงิน ขาวลิขิต ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 84.นายชนัชฌ์ จันทรเจริญ ผอ.สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม 85.นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 86.นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดตาก 87.นางวาสนา แสงงาม วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 88.นางพรสวรรค์ มาลัยกรอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89.น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว ผอ.สำนักเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

90.นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 91.นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ สพฐ. 92.นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ผอ.สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 93.นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

94.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 95.นพ.ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 96.นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 97.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 98.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.โรงพยาบาลตราด 99.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 100.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

101.นายธงชัย สาระกูล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญสำนักพัฒนาวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 102.นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 103.นายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 104.นางวารี จันทร์เนตร ผอ.สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 105. นายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ผอ.สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่ 106.นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 107.นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 108.น.ส.จันทนา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ยังมีลำดับที่ 109 ถึง 122 ซึ่งมาจากหน่วยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจจะนำเสนอในวันเสาร์.


“ซี.12”