วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (1)

โดย ซี.12

วันข้าราชการพลเรือนปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพล-เรือนดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 618 ราย โดยจำแนกตามกลุ่มต่างๆเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คัดเลือกจากข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้มา 81 ราย กลุ่มที่ 2 คัดเลือกจากข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการ

พิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้มา 365 ราย กลุ่มที่ 3 คัดเลือกจากข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ได้มา 71 ราย กลุ่มที่ 4 คัดเลือกจากลูกจ้างประจำ ได้มา 101 ราย

สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นกลุ่มที่ 1 ที่คัดเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 81 ราย นั้น

มีทั้ง  ผู้อำนวยการสำนัก ในส่วนกลาง  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในส่วนภูมิภาค ตลอดจน นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯลฯ ดังนี้

1.นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรมบัญชีกลาง 2.นายบุญเทียม โชควิวัฒน กรมศุลกากร 3.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 4.นายนเร เหล่าวิชยา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย กรมชลประทาน 6.นายประสิทธิ์ วิศิษฏ–จินดา กรมทางหลวง 7.นายยงยุทธ จันทรโรทัย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 8.นายนรินทร์ พสุนทราธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 9.นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10.นายอดุลย์ โชตินิสา–กรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

11.นายอรรถพร พันธุโกวิท กรมที่ดิน 12.นางพรทิพย์ โชคสมัย กรม– ราชทัณฑ์ 13.นางศรีปริญญา ธูปกระจ่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ 14.นางแสง–ระวี  วาจาวุทธ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16.รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17.รศ.รัฐพลี ภาคอรรถ จุฬาลงกรณ์–มหาวิทยาลัย 18.รศ.วิพรรณ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19.รศ.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20. รศ.จิรวัฒน์ พิระสันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21.รศ.อรุณวงศ์ เทพชาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22.รศ.วีรพงศ์  วุฒิพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยบูรพา 23.รศ.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 24.รศ.ถาวร เบญจนราสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  25.ผศ.สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26.ผศ.ณรงค์ จิตมุ่งงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 27.รศ.ระมัด โชชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 28.รศ.นันทกา ทาวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  29.รศ.ทิพย์สุดา  นัยทรัพย์  มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม  30.ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทรธารักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

31.รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 32.นายสุพจน์ ทรายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 33.รศ.สุกิจ พลประถม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  34.นางวารุณี  จินารัตน์ กรมการแพทย์ 35.นางปิยวดี ทองทั้งสาย กรมควบคุมโรค 36.นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ กรมสุขภาพจิต 37.นายไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล

อีก 44 ราย เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะนำเสนอต่อไป.


“ซี.12”