วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (2)

โดย ซี.12

ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในส่วนภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีนี้ นั้น

มีทั้ง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ตลอดจน นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และตำแหน่งอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ รวม 44 คน เป็นรายจังหวัดดังนี้

1.นายอภิชาต รอดสม สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2.นายธวัช คงคาลัย ผอ.รพ.สอยดาว จันทบุรี 3.นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 4.นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 5.นางรุ่งทิวา พานิชสุโข สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 6.นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 7.นายประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช ผอ.รพ.ห้วยยอด ตรัง 8.นายพลวรรธน์ วิทูรกลขิต ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 9.นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผอ.ร.ร.อุ้ม–ผางวิทยาคม 10.นายแสวง หอมนาน สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

11.นายศิริชัย ไตรยราช ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 12.นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 13.นายบัวเรศ ศรีประทักษ์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 14.นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส 15.นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 16.นายโกเมนทร์ ทิวทอง ผอ.รพ.สตึก บุรีรัมย์ 17.นายทรงพล ชวาลตันติพัทธ์ ผอ.รพ.ปทุมธานี 18.นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19.นางพรจิต ประพิณวณิชย์ ผอ.รพ.ปัตตานี 20.นายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา

21.นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส สาธารณสุขจังหวัดพังงา 22.นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอเมืองพิจิตร (ปัจจุบันย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง) 23.นางดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผอ.รพ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก 24.ว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดแพร่ 25.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายอำเภอรามัน ยะลา 26.นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดระนอง 27.นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.ระยอง 28.นายวีรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 29.นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 30.นายสมดี ศรีแก้ว ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

31.นายนิวัติ น้อยผาง นายอำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ (ปัจจุบันย้ายไปเป็นนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ) 32.นายสงวนศักดิ์ วิเศษศุกล ผอ.รพ.วังหิน ศรีสะเกษ 33.นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผอ.รพ.สงขลา 34.นายพัลลภ ลิ่วนำวงศ์ลาภ ผอ.รพ.บางบ่อ สมุทรปราการ 35.นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ นายอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 36.นายอนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี 37.นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 38.นายบุญทน ขอประเสริฐ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี 39.นายธงชัย ตรีบูรณ์วณิชย์ ผอ.รพ.สุรินทร์ 40.นางอนงค์ พูลเพิ่ม สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 41.นายโชคชัย อินทรประสงค์ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 42.นางสาววนิดา กีตติกรณ์สุภัค สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 43.นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี 44.นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผอ.รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 37 คนเมื่อวานนี้และ 44 คนวันนี้รวมทั้งกลุ่มอื่นๆทั้งหมด 618 รายจะเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติที่ทำเนียบรัฐบาลในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2556.


“ซี.12”