วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลเรือนเข้า วปอ.56 (ต่อ)

โดย ซี.12

ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการอื่นๆที่เข้าร่วมหลักสูตร  วปอ.รุ่นที่ 56 กับฝ่ายทหารที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 เป็นเวลา 1 ปีเต็มยังมีอีกชุดคือ

1.นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี 2.พันตำรวจโทอดุลย์ งามเจริญ ผู้บัญชาการสำนักคดีและการเงิน การธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 3.นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ สำนักงานประกันสังคม 4.นายประทีป เพ็งตะโก ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร 5.นายมงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 6.นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา) 7.นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) 8.นายชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9.นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6 รายได้แก่ 1.พลตำรวจตรีอดิศร์ งามจิตสุขศรี รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 2.พลตำรวจตรีวันชาติ คำเครือคง ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 3.พลตำรวจตรีพงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 4.พลตำรวจตรีรณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 5.พลตำรวจตรีเกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6.พลตำรวจตรีชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ

จากสำนักงานศาลยุติธรรม 3 รายคือ 1.นายธนรัตน์ ทั่งทอง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ 2.นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการประธานศาลฎีกา 3.นายชาคริต จุลมนต์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

จากสำนักงานอัยการสูงสุด 2 รายคือ 1.นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย 2.นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด

จากส่วนราชการอิสระ 4 รายคือ 1.นายพรชัย จำรูญพินิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2.นายปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.พลอากาศตรีธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 4.นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นอกจากนั้นในปีนี้มีนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่เป็นนายทหารจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมศึกษาด้วย 5 รายประกอบด้วย 1.พลจัตวา Rajeev Siroht ผู้อำนวยการกองการฝึกผสมร่วม กองทัพบกสาธารณรัฐอินเดีย 2.พลจัตวา Md Rahim bin hj Mohammad ที่ปรึกษาทางทหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหพันธรัฐมาเลเซีย 3.นาวาเอก Abu Bakar bin Mohd Ajis ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ กองทัพเรือสหพันธรัฐมาเลเซีย 4.พันเอก Nguyen Cong Sac อาจารย์ทหารบก กองทัพบก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5.พันเอก R.Achmad Prihadi ผู้ช่วยฝ่ายข่าวทหารอากาศ ประจำกองทัพอากาศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ในโอกาสต่อไปจะได้นำรายชื่อนายทหารทั้งสามเหล่าทัพและหน่วยอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ฯลฯ มาเสนอให้ครบถ้วน.

 

“ซี.12”