วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบรมท้องถิ่น

โดย ซี.12

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ปลัด อบต. รองปลัด อบต. เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นฝ่ายราชการประจำที่ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านการศึกษาอบรมปูพื้นฐานการทำงานในท้องถิ่นก่อนที่จะเติบโตเป็นนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงในโอกาสต่อไป

หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญของข้าราชการท้องถิ่นทุกคน

ทาง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญเน้นย้ำในการจัดกระบวนการศึกษาอบรมให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีคณาจารย์ที่มาทำการสอนระดับประเทศ มีกระบวนการฝึกอบรมที่เป็นเลิศ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งหวังให้คนพื้นฐานเหล่านี้จบการศึกษาอบรมกลับไปแล้วมีกระบวนการคิดที่มีรูปแบบของความเป็นเลิศในการบริการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับสิ่งที่ดีงามตลอดไป

การศึกษาอบรมดังกล่าวเริ่มศึกษาเมื่อกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 และได้เลือกกรรมการนักศึกษาขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ประกอบด้วย

1.นายสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการนักศึกษา 2.นายเกียรตินนท์ คณิตฐานนท์ ปลัด อบต.โนนสว่าง จ.อุบลราชธานี เป็น รองประธานกรรมการ 3.น.ส.กานต์รันต์ แก้วปิ่นทอง รองปลัด อบต.บางพระ จ.ชลบุรี เป็น รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย 4.จ.อ.กิตศุวิชญ์ จิตประสงค์ รองปลัด อบต.สีนวน จ.มหาสารคาม เป็น เลขานุการ 5.น.ส.วิกรธินี บูรณสมภพ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองลิง จ.บึงกาฬ เป็น เหรัญญิก 6.นายกัมปนาท ระวังพันธุ์ รองปลัด อบต.สาลี จ.สุพรรณบุรี เป็น หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 7.นางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.หนองขวาว จ.สุรินทร์ เป็น หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 8.นายมั่น คงดี รองปลัด อบต.โพนแพง จ.หนองคาย เป็น หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 9.ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด อบต.ชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี เป็น หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  10.จ.อ.ศิริพงษ์ จันทร์อ้วน รองปลัด อบต.บึงกาฬ เป็น หัวหน้ากลุ่มกีฬา 11.นางปุณระภาภัท กุลนราพนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำพญา จ.นครปฐม เป็น หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน

ส่วนกรรมการจากภาคต่างๆได้แก่ 12.นางปัณฑาวีย์ ศุภชัยอนันต์ รองปลัด อบต.บางขวัญ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น กรรมการภาคตะวันออก 13.นางพิมพ์ สมวงศ์ รองปลัด อบต.บ้านหวด จ.ลำปาง เป็น กรรมการภาคเหนือ 14.นายภควัฒน์ เอี่ยมรัมย์ รองปลัด อบต.สะแกโพรง จ.บุรีรัมย์ เป็น กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.นายศักรภพน์ สิงหพันธ์ รองปลัด อบต.ตะโก จ.ชุมพร เป็น กรรมการภาคใต้ 16.น.ส.กุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี เป็น กรรมการภาคกลาง

หลักสูตรนี้มีนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอาจารย์ใหญ่.


“ซี.12”