วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใส่บาตรอาหาร หวาน มัน เค็ม ต้นเหตุทำพระสงฆ์อาพาธ

ผลตรวจพระสงฆ์-สามเณรสระแก้ว ร้อยละ 15 อาพาธความดัน-เบาหวาน จากพฤติกรรมการบริโภค-การดำเนินชีวิต ต้องฉันท์อาหารที่ญาติโยมถวาย

ผู้ว่าฯ สระแก้ว เผยผลการตรวจคัดพระภิกษุสามเณรทั้งจังหวัดกว่า 2 พันรูป พบพระสงฆ์ร้อยละ 15 อาพาธเป็นโรคความดันโลหิตสูง-เบาหวาน อีกร้อยละ 33 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเผยสาเหตุการป่วยเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิต ต้องฉันท์อาหารตามที่ญาติโยมนำมาถวาย แนะให้ทุกโรงพยาบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพพระเณรทุกปี

ที่วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณในสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ให้บริการทางทันตกรรม จัดนิทรรศการให้ความรู้สุขภาพ โดยมีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ทั้งจังหวัดมารับการตรวจสุขภาพ 500 รูป

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วได้จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น เพื่อถวายบริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์และความรู้ด้านสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดยมีพระภิกษุสามเณรได้รับการตรวจสุขภาพทั้งจังหวัด 2,402 รูป ผลการคัดกรองพบสามเณรร้อยละ 94 มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียงร้อยละ 2 ที่อยู่ในกลุ่มอ้วน และป่วยเป็นโรคหอบหืด 3 รูป ในส่วนพระภิกษุร้อยละ 5 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และอีกร้อยละ 13 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่อยู่อำเภอวัฒนานคร เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น และเขาฉกรรจ์ นอกจากนี้ยังพบพระภิกษุร้อยละ 12 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 23 ส่วนใหญ่อยู่อำเภอเมืองสระแก้ว อรัญประเทศ ตาพระยา และอำเภอโคกสูง นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุที่เป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 75 ราย และพบว่าป่วยด้วยโรคต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง อาทิ โรคไขมันในเลือดสูง โรคถุงลมโปร่งพอง โรคเก๊าท์ โรคหอบหืด และโรคเกลื้อน เป็นต้น

สำหรับพระที่อยู่ในกลุ่มป่วยจะได้ส่งตัวไปถวายการรักษาและติดตามผลในโรงพยาบาลในพื้นที่ ส่วนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพแนวทางเดียวกับที่ให้กับประชาชนทั่วไป คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การป้องกันโรค ได้แก่ การลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้ เพิ่มการออกกำลังกาย ลดอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่ รวมทั้งการทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งพระภิกษุ สามเณรเป็นต้นแบบอยู่แล้ว ที่สำคัญก็คือเน้นการออกกำลังกายกับการบริโภค ซึ่งมีข้อจำกัดเพราะต้องฉันท์อาหารตามที่ญาติโยมนำมาถวาย

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สาเหตุการเจ็บป่วยของพระภิกษุคล้ายกับในกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิตที่บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

ทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552 พบว่า อาหารคาวที่ประชาชนนิยมใส่บาตร ได้แก่ แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ ผัดกะเพรา ผัดผัก ไก่/หมูทอด ส่วนขนมหวานที่นิยมใส่บาตรได้แก่ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน กล้วยบวชชี ขนมชั้น ซึ่งทำให้พระภิกษุ สามเณรต้องบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพราะฆราวาส และร้อยละ 72 เชื่อว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับอาหารนั้นด้วย จึงเลือกอาหารที่ญาติชอบใส่บาตรทำบุญ

ต่อจากนี้ไปโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว จะทำโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร เป็นประจำทุกปี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุ สามเณรในการปฎิบัติศาสนกิจสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป