วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ใช้ระบบออนไลน์ มอบ 4 นโยบาย ร.ร.กทม. 438 แห่ง

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม.ใช้ระบบออนไลน์ มอบ 4 นโยบายการศึกษา แก่โรงเรียน 438 แห่ง พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านภาษา พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หนุน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ขานรับ เมืองหนังสือโลกปี 2556...

วันที่ 13 มิ.ย. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการศึกษาผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ กทม.ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2556” มหานครแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 438 โรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาแก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนโยบายสำคัญ 4 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 ขยายการดูแลนักเรียน จากอิ่มท้อง สมองดี สู่มีวินัย เช่น โครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง โดยจัดอาหารเช้า อาหารกลางวัน และนม ให้นักเรียนรับประทานฟรี โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ด้านการเรียนการสอน เช่น โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และด้านวินัย เช่น การมีมารยาท การเข้าแถว เข้าคิว การรู้จักประหยัด อดออม การทำบัญชีการเงินนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตรโตไปไม่โกง เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม รับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียง ด้านความปลอดภัย เช่น โครงการหมวกนิรภัยสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ รวมถึงการจัดรถรับส่งนักเรียนฟรีในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก

สำหรับนโยบายที่ 2 เด็กกรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษแข็งแรงพร้อมรับประชาคมอาเซียน เช่น โครงการโรงเรียนสองภาษา พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย Data Base จัดหาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมครูและบุคลากรด้านการศึกษากรุงเทพมหานคร การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดบรรยากาศส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ “Putting BMA on the Road to ASEAN 2015”


เพิ่มช่องทางสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนนโยบายที่ 3 ขยายการเข้าถึงระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ WIFI ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการติดตั้งระบบ WIFI ทุกโรงเรียน พร้อมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ WIFI ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน การจัดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Library) โดยได้พัฒนาและส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนจากปัจจุบันที่เป็นเพียงห้องสมุดธรรมดาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของทุกโรงเรียนเข้าด้วยกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างเครือข่ายห้องสมุดขนาดใหญ่และมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย

และนโยบายที่ 4 การส่งเสริมการอ่านตามที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 เช่น การให้โรงเรียนจัดบริการห้องสมุดนอกเวลาเรียน โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการพาน้องท่องอ่าน โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และนำไปสู่การเขียน โครงการมัคคุเทศก์น้อย ส่งเสริมให้หาความรู้จากการอ่านและถ่ายทอดเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนผ่านมุมมองของนักเรียน โครงการละครหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่อง (One book one play) ส่งเสริมการอ่านผ่านการแสดงละครสร้างสรรค์ โครงการรักการอ่าน ร่วมสืบสานมรดกศิลป์ไทย เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านวรรณคดีผ่านการแสดงหุ่นละคร


รับชมรับฟังการสนทนาสดออนไลน์กับนักเรียน 3 โรงเรียน

สำหรับรายการ “ผู้ว่าฯ กทม.ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2556  ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 90 นาที โดยมีโรงเรียนที่ร่วมสนทนาสดออนไลน์กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต และโรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง ซึ่งทุกโรงเรียนสามารถรับชมได้ ทางเว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/bkk-schoollive และถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร Bangkok City Channel

ทั้งนี้ การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะสำเร็จได้ อยู่ที่ความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของสำนักการศึกษา ที่จะนำนโยบายต่าง ๆ ไปต่อยอดปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558